Gửi thuyết minh thiết bị dạy học tự làm cấp THCS, THPT
[21 / 03 / 2012]
Để tài liệu phổ biến được các kinh nghiệm của các địa phương và đáp ứng được yêu cầu sử dụng rộng rãi sau này, Bộ GDĐT đề nghị các Sở GDĐT tổ chức tuyển chọn giới thiệu các TBDH tự làm có chất lượng của giáo viên trong các trường THCS, THPT

Số tư liệu:810/BGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành:22-02-2012
Tệp đính kèm: 810-GDTrH.doc

Kính gửi: Các Sở giáo dục và Đào tạo

Trong những năm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã chỉ đạo các đơn vị triển khai đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, trong đó chú trọng sử dụng thiết bị dạy học (TBDH) trong các nhà trường. Để tăng cường nâng cao năng lực, động viên khuyến khích cán bộ giáo viên tự làm TBDH trong các trường THCS, THPT và triển khai thực hiện giai đoạn I của Đề án “Phát triển thiết bị dạy học tự làm giáo dục mầm non và phổ thông giai đoạn 2010-2015”, Bộ GDĐT chủ trương biên soạn tài liệu để hướng dẫn giáo viên, cán bộ quản lý tự làm TBDH.

Để tài liệu phổ biến được các kinh nghiệm của các địa phương và đáp ứng được yêu cầu sử dụng rộng rãi sau này, Bộ GDĐT đề nghị các Sở GDĐT tổ chức tuyển chọn giới thiệu các TBDH tự làm có chất lượng của giáo viên trong các trường THCS, THPT. Các TBDH tự làm gồm các TBDH do giáo viên tự làm mới hoặc cải tiến các TBDH hiện có từ các nguyên vật liệu rẻ tiền, dễ kiếm, sẵn có của địa phương.

 Mỗi Sở GDĐT tuyển chọn mỗi môn học tối thiểu 01 TBDH tự làm cấp THCS và 01 TBDH tự làm cấp THPT có chất lượng tốt và hiệu quả trong dạy học đã đạt giải cao trong các hội thi, gửi bản thuyết minh các TBDH tự làm này (file Word) về Bộ GDĐT theo địa chỉ thư điện tử: ntsuu@moet.edu.vn trước ngày 20/03/2012. Nội dung bản thuyết minh thiết bị dạy học tự làm theo mẫu đính kèm công văn này. 

Nhận được công văn này, Bộ GDĐT đề nghị các Sở GDĐT triển khai thực hiện và gửi về Bộ đúng thời gian và địa chỉ nêu trên.

Nơi nhận:
- Như trên (để th/hiện);
- TT Nguyễn Vinh Hiển (để b/cáo);
- Lưu VT, GDTrH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC
 
Đã ký

Vũ Đình Chuẩn